Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Sommatiebrief wanbetaler

Sommatiebrief wanbetaler

Met deze voorbeeld brief kunt u eenvoudig en snel een ingebrekestelling sturen aan uw klant/ debiteur. Deze brief stuurt u als er al aanmaningen zijn gestuurd en de factuur nog niet is voldaan. De toonzetting is daarom stevig.

Voorbeeld sommatiebrief

Geachte heer, mevrouw.....................

 

Tot op heden blijft u in gebreke met de betaling van de onderstaande factu(u)r(en), waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

 

Wij hebben u op .... en op ... betalingsherinneringen gestuurd. De factuur is op dit moment nog niet betaald. De factuur wordt niet betwist en verdere reacties van u zijn uitgebleven.

 

Ik verzoek u - en voor zover rechtens nodig sommeer ik - u alsnog zorg te dragen voor betaling. Uw betaling dient uiterlijk binnen 7 dagenna dagtekening van deze brief te zijn bijgeschreven. Betaling dient plaats te vinden op IBAN uw IBAN ten name van uw bedrijfsnaam te uw vestigingsplaats onder vermelding van bovenvermeld(e) factuurnummer(s).

 

Als tijdige betaling onverhoopt uitblijft, bent u in gebreke. De vordering zal dan ter incasso naar ons incassobureau gaan, dit is ................. In dat geval zal ook aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Ik verwacht echter dat het zover niet hoeft te komen, en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen.

 

Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

De brief wordt u per post, fax en e-mail (met ontvangstbevestiging) toegestuurd.

 

Hoogachtend,

Terug

06-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants