Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Voorbeeld leningsovereenkomst DGA BV

Leningsovereenkomst DGA en B.V.

De ondergetekenden:

  1. De besloten vennootschap, gevestigd te .............................. (KvK ..................), vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde bestuurder, de heer / mevrouw .............................., nader te noemen "B.V." en
  2. de heer / mevrouw .............................. (BSN ..................), geboren d.d. .................., wonende aan de .............................. te .............................., nader te noemen "partij 2".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

  1. Indien de B.V. een bedrag te vorderen heeft van partij 2, zal eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
  2. Indien partij 2 een bedrag te vorderen heeft van de B.V., zal de eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
  3. In tegenstelling van het voorgaande is partij 2 geen rente verschuldigd indien hetgeen hij / zij gedurende het kalenderjaar aan de B.V. verschuldigd was niet meer bedroeg dan een zodanig bedrag dat de Belastingdienst ermee akkoord gaat dat geen rente wordt berekend (2009: € 17.500), aldus zoals bepaald in MvF 1 december 2008, CPP 2008/520M punt 15.3.
  4. Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene partij aan de andere partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen.
  5. De rekening courant mag maximaal € .................. bedragen.
  6. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de partij die uit hoofde van deze overeenkomst een vordering heeft op de andere partij kunnen worden opgeëist drie maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen:

Aldus ondertekend te .............................. op ..................

Terug

02-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants