Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Klokkenluidersregeling

Naast de normale klachtenregeling beschikt Jongbloed accountants B.V. op grond van artikel 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) tevens over een klokkenluidersregeling.

Deze regeling houdt in dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding, in tegenstelling tot de normale klachtenregeling, anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Jongbloed accountants B.V.

Wanneer van toepassing?

De klokkenluidersregeling is van toepassing indien sprake is van één van de navolgende (vermeende) onregelmatigheden.
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Jongbloed accountants B.V. en/of haar medewerkers in verband met:

PROCEDURE: 

Melding

 1. Een medewerker of een externe derde die van mening is dat sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
 2. De melding kan bij voorkeur per e-mail naar info@jongbloed.ac worden verzonden.
 3. Ook is het mogelijk om schriftelijk te reageren en uw reactie strikt persoonlijk te sturen naar Jongbloed accountants B.V. t.a.v. de heer R.S. Coster, Hendrik Ter Kuilestraat 137, 7547 BC te Enschede.
 4. Binnen één week na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan melder. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en de termijn die gevolgd gaat worden bij de behandeling van de melding.
 5. Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen de termijn van vier weken gedaan kan worden meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft daarbij aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling

 1. De vertrouwenspersoon informeert direct de directie van Jongbloed accountants B.V. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
 2. Direct na ontvangst van de melding zal de vertrouwenspersoon van Jongbloed accountants B.V. een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.
 3. De vertrouwenspersoon is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen indien hij dit nodig acht.
 4. De vertrouwenspersoon rapporteert schriftelijk aan de directie over zijn bevindingen. Dit rapport bevat eveneens een advies over de eventueel door directie te nemen maatregelen.
 5. Indien de directie van het advies wil afwijken wordt dit met de vertrouwenspersoon besproken.
 6. Indien de melding de vertrouwenspersoon betreft zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Vertrouwelijkheid en bescherming

 1. De melding geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor de correspondentie over en de behandeling van de melding.
 2. De melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.
 3. De directie van Jongbloed accountants B.V. garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren van medewerker binnen Jongbloed accountants B.V. of op de carrièremogelijkheden van medewerker.

© 2024 Jongbloed Accountants